WE ARE SOLDOUT

Days
Hrs
Mins
Secs

AI Opportunity Fund: Asia-Pacific

Đăng ký quan tâm

  • AVPN sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký từ các tổ chức quan tâm vào cuối năm nay. Nếu tổ chức của quý vị mong muốn tăng cường năng lực cho các cá nhân và nhóm bằng cách cung cấp các nguồn lực và đào tạo về Trí tuệ Nhân tạo hoặc mong muốn trở thành đối tác của sáng kiến này, vui lòng đăng ký bên dưới.
  • Liên hệ chính
  • Tất cả các liên lạc sẽ được thực hiện với liên hệ chính được liệt kê ở trên..

  • Vui lòng chọn tất cả các mục áp dụng
  • Vui lòng chọn tất cả các mục áp dụng
  • (Tối đa 3000 ký tự)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Checklist for your application

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi